Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Κάθε τρία χρόνια η ανανέωση άδειας λαϊκών αγορών Θεσσαλονίκης

Εκτύπωση
laiki 19.6.2017
Αορίστου διάρκειας είναι η άδεια λαϊκών αγορών στην Θεσσαλονίκη, ενώ με σχετική τροποποίηση του Άρθρου 14, ο παραγωγός θα πρέπει να υποβάλλει κάθε τρία χρόνια προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προς ανανέωσή της. Μέχρι πρότινος, ο παραγωγός υποχρεώνονταν να υποβάλλει τα χαρτιά του κάθε χρόνο.

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε, επισημαίνεται στην σχετική απόφαση που πήρε ΦΕΚ.

Για το σκοπό αυτόν κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος καταθέτει προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:

Α) φορολογική ενημερότητα

Β) Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Βρείτε εδώ την απόφαση με την Τροποποίηση του άρθρου 14 του κανονισμού για λαϊκές αγορές ΜΕΘ.pdf

Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 14

ΕΚΔΟΣΗ -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Οι άδειες εκδίδονται ή ανανεώνονται όπως καθορίζεται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ

Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος καταθέτει προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:

Α) φορολογική ενημερότητα

Β) Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός 10 εργάσιμων ημερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη που προβλέπεται από τον νόμο.

Για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παραπάνω κύρια δικαιολογητικά:

Α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ.

Β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.

Γ) E1, E3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη.

Δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα ΤΑΧΙΣ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ε) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση.

ΣΤ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν. έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Τα αιτήματα ανανέωσης επαγγελματικών αδειών θα απευθύνονται και θα κατατίθενται στην Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών, η οποία θα εξετάζει το σύνολο των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται και θα προβαίνει στις διαδικασίες που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του ν. 4264/2014, όπως ισχύει, για κάθε προϊόν, με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, για κάθε προϊόν. Κατά την ανανέωση της άδειας, σύμφωνα κάθε φορά με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, λαμβάνονται υπόψη και αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων, τα οποία συντηρούνται επί μακρόν, μετά την περίοδο συγκομιδής, χωρίς να υφίστανται ουσιώδεις αλλοιώσεις των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του ν. 4264/2014, όπως ισχύει, για κάθε προϊόν, με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, για κάθε προϊόν.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 174/31-8-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 116/13-6-2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί Έγκρισης για την τροποποίηση του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: agronews.gr
Έχουμε 178 επισκέπτες συνδεδεμένους
Επισκέψεις : 6450709
fbe

london produce
 

fruit logo en