Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Εγγυητική για την εγγραφή σε Μητρώο

Εκτύπωση
12c1.3.2011
Ενα είδος νέας έκτακτης εισφοράς επιβάλλει η κυβέρνηση σε εμπόρους και επιχειρήσεις εμπορίας αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, με την υποχρεωτική έκδοση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, από 5.000 έως 100.000 ευρώ, την οποία πρέπει να υποβάλουν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να εγγραφούν στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισφορών.
Υποχρεωτική
Εγγραφή που είναι υποχρεωτική, αφού, χωρίς αυτήν, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα στερείται του Ειδικού Αριθμού Εγγραφής (ΕΑΕ) στο Μητρώο. Αριθμός μοναδικός για τον καθένα, ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται σε κάθε είδους εμπορική συναλλαγή που πραγματοποιούν.
Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, που είχε συντάξει η προηγούμενη υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή, αναμορφώθηκε από τον νυν υπουργό, Κώστα Σκανδαλίδη, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου και κατατέθηκε χθες για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, θεσμοθετεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του υπουργείου ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγγραφούν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων και εισροών.

Για την εγγραφή στο Μητρώο, πρέπει να υποβληθούν αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή επωνυμίας, ΑΦΜ, ΚΑΔ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας τους, πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία, βεβαίωση ποινικού μητρώου τύπου Β, καθώς και την εγγυητική επιστολή, 5.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, με βάση τα κριτήρια που θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ελεύθερη πρόσβαση
Η πρόσβαση στο Μητρώο θα είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά και για ορισμένα στοιχεία για το κοινό, αφού θα είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ σε επόμενο στάδιο το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών θα συνδεθεί με το Παρατηρητήριο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων και άλλα Μητρώα (π.χ. «Τειρεσίας»). Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής επιβάλλεται στην περίπτωση που ο έμπορος καταστεί υπερήμερος για χρονικό διάστημα άνω των 30 ημερών, για οφειλές προς επαγγελματίες αγρότες.
πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 
Έχουμε 234 επισκέπτες συνδεδεμένους
Επισκέψεις : 11731010
fbe

london produce
 

fruit logo en