Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση


Προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2010−2011

Εκτύπωση
frouta-kidsΚαθορίσθηκαν με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Σκανδαλίδη, και τροφίμων οι λεπτομέρειες προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2010−201, όσον αφορά στους ελέγχους και στα δικαιολογητικά πληρωμής για την παράδοση των οπωροκηπευτικών προϊόντων στα σχολεία.

 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό  136432 υπουργική απόφαση, που υπεγράφη στις 25 Φεβρουαρίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 485/Β/23-32011, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομερειών για την εφαρμογή της αριθμ. 136367/ 26.01.11 (ΦΕΚ 64Β/2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσον αφορά στους προαναφερθέντες ελέγχους και στα δικαιολογητικά, ως εξής:

 

 Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 136367/26.01.11 (ΦΕΚ 64 Β/2011) κοινής υπουργικής απόφασης και διακρίνονται σε:

1. Διοικητικούς ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης και περιλαμβάνουν έλεγχο όλων των δικαιολογητικών όσον αφορά την παράδοση των προϊόντων.

2. Επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του φορέα εκτέλεσης, όπου πραγματοποιούνται η τυποποίηση, η συσκευασία και η αποθήκευση των προϊόντων όπως ορίζεται στο παράρτημα VI του Καν(ΕΚ) 1580/07. Ο φορέας εκτέλεσης ειδοποιεί τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα της αποστολής προϊόντων το αρμόδιο Περιφερειακό κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προκειμένου να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους.

2.1 Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από τους ποιοτικούς ελεγκτές των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου στην περιοχή ευθύνης των οποίων βρίσκονται οι μονάδες τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης του φορέα εκτέλεσης. Ο ποιοτικός ελεγκτής μετά από δειγματοληψία συντάσσει «έντυπο ελέγχου» εις τριπλούν (Υπόδειγμα 1), το οποίο συνοδεύει το κάθε φορτίο. Ένα αντίγραφο τηρείται στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου. Επιπλέον, o ποιοτικός ελεγκτής ελέγχει την τήρηση του σχετικού αρχείου που περιλαμβάνει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και των ποσοτήτων προϊόντων που θα διατεθούν στα εν λόγω ιδρύματα.

2.2 Ο φορέας εκτέλεσης υποχρεούται να συνοδεύει κάθε παρτίδα με το «δελτίο ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων». Η ανάλυση διεξάγεται σε εργαστήριο ελέγχου υπολειμμάτων, διαπιστευμένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17025/2005. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης.

2.3 Το κάθε φορτίο προϊόντος συνοδεύεται από το έντυπο ελέγχου της παραγράφου 2.1 και τα αντίστοιχα δελτία ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων της παραγράφου 2.2.

2.4 Η μεταφορά διενεργείται από μεταφορικά μέσα κατάλληλα για διακίνηση οπωροκηπευτικών

Επιτροπή ελέγχου

Συστήνεται επιτροπή ελέγχου ως ακολούθως:

 • Από τον προϊστάμενο του τμήματος Πυρηνοκάρπων−Μηλοειδών της Δ/νσης ΠΑΠ−Δενδροκηπευτικής του ΥΠΑΑΤ, με αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου τμήματος.
 • Από τον προϊστάμενο του τμήματος Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου προϊόντων φυτικής προέλευσης της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ, με αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου τμήματος.
 • Από τον προϊστάμενο του τμήματος Παρέμβασης της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου τμήματος.

Έργο της επιτροπής είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων οι οποίοι αφορούν στην παρακολούθηση της εφαρμογής της αριθμ. 136367/ 26.01.11 (ΦΕΚ 64Β/2011) κοινής υπουργικής απόφασης και της παρούσας απόφασης και ειδικότερα στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών ή άλλων διαφωνιών καθώς επίσης των αναγκαίων ελέγχων σε δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τουλάχιστον του 1% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο αρχείο του/των φορέα/ων εκτέλεσης, ανάλογα με ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος.

Δικαιολογητικά πληρωμής

Η καταβολή της ενίσχυσης στον ανάδοχο για την προμήθεια πρώτης ύλης, τυποποίηση, συσκευασία και διανομή του τελικού προϊόντος στα σχολεία, καθώς και τη σχεδίαση /εκτύπωση και διανομή της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων πραγματοποιείται ύστερα από σχετική αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και καλύπτει περίοδο δύο ημερολογιακών μηνών υλοποίησης του σχεδίου. Συγκεκριμένα Η αίτηση ενίσχυσης (Υπόδειγμα 2) συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Τιμολόγιο πώλησης του αναδόχου προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,− Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, για την ποσότητα και την αξία του προϊόντος, σύμφωνα με την διακήρυξη.
 • Την απόφαση κατακύρωσης.
 • Τη σύμβαση μεταξύ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και φορέα εκτέλεσης.
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του φορέα εκτέλεσης.
 • Αναλυτική κατάσταση που περιλαμβάνει τα σχολεία, στα οποία διανεμήθηκε το προϊόν, τον αριθμό των μαθητών και τις ποσότητες που διανεμήθηκαν ανά σχολείο
 • Τα έντυπα ελέγχου της παρ. 2.1 του άρθρου 1.
 • Τα δελτία ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων της παρ. 2.2 του άρθρου 1
 • Τα δελτία αποστολής σε τέσσερα αντίτυπα, τα οποία φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του σχολείου − παραλήπτη, τον αριθμό της κοινής υπουργικής απόφασης, βάσει της οποίας υλοποιείται το εν λόγω έργο και της σχετικής διακήρυξης και την ένδειξη «για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων»
 • Πρωτόκολλα παράδοσης− παραλαβής του προϊόντος στα εκάστοτε σχολεία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της αριθ. 136367/ 26.01.11 (ΦΕΚ 64Β/2011) κοινής υπουργικής απόφασης.
 • Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τη σειρά του εκδίδει απόδειξη αυτοπαράδοσης για την ποσότητα του προς διανομή προϊόντος. Επί των τιμολογίων πώλησης επιβάλλονται επιβαρύνσεις Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

Η αίτηση πληρωμής, για να είναι έγκυρη, πρέπει να υποβληθεί το αργότερο την τελευταία ημέρα του τρίτου μήνα που έπεται της λήξης της περιόδου και καταβάλλεται εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής της ορθά συμπληρωμένης και έγκυρης αίτησης ενίσχυσης όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της αριθ. 136367/26.01.11(ΦΕΚ 64Β/2011) κοινής υπουργικής απόφασης.

Έχουμε 416 επισκέπτες συνδεδεμένους
Επισκέψεις : 11704917
fbe

london produce
 

fruit logo en