Προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να κλείσει η "ψαλίδα" τιμών στα βασικά είδη διατροφής

Εκτύπωση
2.3.2011
Τις προτάσεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα την λιανική πώληση προϊόντων βασικής διατροφής και καθημερινής κατανάλωσης, υπέβαλε η ΠΑΣΕΓΕΣ.
Αναλυτικά οι απόψεις της κορυφαίας Συνομοσπονδίας
«Αίτια που οδηγούν σε υψηλές τιμές και περιορισμό του ανταγωνισμού. Εντοπισμός προβλημάτων που οφείλονται σε απαγορευμένες συμπράξεις, και καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης και σε άλλες περιοριστικές ρυθμίσεις που ισχύουν.

1.
Προβλήματα – επισημάνσεις για τη δυσλειτουργία της αγοράς
Εισαγωγή
Έχει επισημανθεί από την ΠΑΣΕΓΕΣ η συνεχής διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή, ο οποίος σε βασικά προϊόντα διατροφής πληρώνει 4πλάσιες, έως και 8πλάσιες τιμές σε σχέση με εκείνες του παραγωγού. Οι ελλιπείς δομές στο εμπόριο και τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, η παντελής έλλειψη κανόνων λειτουργίας, η αδιαφάνεια των συναλλαγών και η κερδοσκοπία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την χαοτική λειτουργία της αγοράς.

1.1 . Η υπερσυγκέντρωση των μεγάλων αλυσίδων λιανικής
Η υπερσυγκέντρωση των μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου (super markets, hyper markets) και η συνεχής ισχυροποίηση του ρόλου τους αποτελεί παράγοντα ανισορροπίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, που εκφράζεται με την καταχρηστική και αθέμιτη συμπεριφορά τους προς τους προμηθευτές τους- κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Πραγματικά, το μερίδιο αγοράς των 15 μεγαλύτερων αλυσίδων λιανικής στα τρόφιμα το 2004 ήταν της τάξης του 24% σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2008 το μερίδιο αγοράς των 15 μεγαλύτερων αλυσίδων εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 31%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, οι 5 μεγαλύτερες αλυσίδες κάλυψαν το 2004 το 55% των πωλήσεων μεταξύ των 15 μεγαλύτερων του κλάδου. Εξάλλου, το 2004 συγκέντρωσαν το 13% περίπου του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς ενώ οι ίδιες αυτές αλυσίδες το 2008 συγκεντρώνουν το 18% περίπου του μεριδίου αγοράς στον κόσμο.

Στοιχεία παγκόσμιας αγοράς αλυσίδων τροφίμων

 

Επωνυμία

Έδρα

Πωλήσεις λιανικής (δις €)

Μερίδιο αγοράς 2004

Μερίδιο *αγοράς 2008

Wall-Mart

Αμερική

240,127

6,1%

8,6%

Carrefour

Γαλλία

90,373

2,3%

3,2%

Ahold

Ολλανδία

71,919

1,8%

1,9%

Metro Group

Γερμανία

62,261

1,6%

2,1%

Tesco

Αγγλία

51,757

1,3%

1,9%

Σύνολο 5 πρώτων

516,437

13,10%

17,70%

Σύνολο15 μεγαλύτερων

928,786

23,7%

31%

*εκτιμήσεις
Ανάλογη εξέλιξη υπερσυγκέντρωσης παρουσιάζεται και στην Ευρώπη, όπου οι 15 μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής τροφίμων, στο ίδιο διάστημα, αύξησαν το μερίδιό τους από 31% σε 38% περίπου. Η υπερσυγκέντρωση συνδυάζεται με την ισχυρή οικονομική πίεση που ασκούν οι μεγάλες αυτές αλυσίδες στους προμηθευτές τους, με την καθυστέρηση των πληρωμών από την ημερομηνία παράδοσης των τροφίμων.
Τονίζεται ότι πέντε μεγάλες αλυσίδες λιανικής στην Ελλάδα συγκεντρώνουν το 55% έως  60% της λιανικής αγοράς τροφίμων.

1.2 Πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης εκ των υστέρων
Σε σχέση με τις υψηλές τιμές των καταναλωτών, τα μέτρα που ισχύουν προβλέπουν εξαιρετικά μικρό επίπεδο διοικητικών προστίμων, που συνδέονται είτε με υπέρβαση κέρδους, ή μη έκδοση τιμολογίου, ή μη ορθή αναγραφή στοιχείων. Παραβλέπεται δυστυχώς, αυτό που είναι γνωστό σε όλους όσοι έχουν σχέση με την αγορά και τη διακίνηση τροφίμων. Πρόκειται, για το λεγόμενο «πιστωτικό τιμολόγιο» έκπτωσης εκ των υστέρων, που αποτελεί το όχημα εκβιασμού και παράνομων συναλλαγών από τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης προς τους προμηθευτές τους, τους οποίους οδηγούν σε πλασματική διόγκωση των εξόδων τους, με επακόλουθο την υπερβολική και εικονική αύξηση των τιμών. Και αυτό τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν τον εκβιασμό που ασκούν οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης προς τους προμηθευτές τους (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιρισμούς, αγρότες), με αυτό το εικονικό πιστωτικό τιμολόγιο, διεκδικώντας το μέγιστο του ποσοστού της υπερτιμολόγησης για να τους παραχωρήσουν μια θέση στο ράφι. Τα ποσοστά του εκβιασμού αυτού, κυμαίνονται για παράδειγμα στα αλλαντικά μέχρι 60%, στα ζυμαρικά μέχρι 50%, στα όσπρια μέχρι 50%, στα χαρτικά μέχρι 60%, βασιζόμενα μάλιστα σε παράνομα ιδιωτικά συμφωνητικά.

1.3 Υπερβολική καθυστέρηση πληρωμών
΄Ενας άλλος λόγος που η εγχώρια βιομηχανία και οι παραγωγοί αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές τους, είναι η ανάγκη να ανταπεξέλθουν στην υπερβολική καθυστέρηση της εξόφλησής τους, που συνήθως φθάνει στους 6-8 μήνες.
Υπενθυμίζεται ότι παρά το γεγονός ότι από το 2003 έχει εκδοθεί Π.Δ. (ΠΔ 166/2003 ΦΕΚ (138 Α/5.6.2003) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”) που προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών πέραν των 60 ημερών, αυτό στην πράξη δεν εφαρμόζεται.

1.4
Εξαγορές για ελληνοποίηση προϊόντων
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πολυεθνικές εταιρείες χονδρεμπορίας πωλούν στην Ελλάδα τα προϊόντα τους κατά 20-300% ακριβότερα απ΄ότι στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Τα εισαγόμενα αυτά προϊόντα επεβλήθησαν σταδιακά στην ελληνική αγορά. Προηγήθηκε εξαγορά ελληνικών παραγωγικών μονάδων που απέβλεπε στην εξαγορά του εμπορικού ονόματος μόνο, αφού οι εξαγορασθείσες μονάδες οδηγήθηκαν αμέσως σε παύση λειτουργίας. Επομένως τα προϊόντα εισάγονται διατηρώντας την ελληνική, γνωστή στον καταναλωτή, επωνυμία.

1.5 Απουσία Ελέγχου
i) Συμβαίνει συχνά, προϊόντα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, κυρίως νωπά οπωροκηπευτικά, να εκφορτώνονται σε λιμάνια εκτελωνισμού που στερούνται υποδομών  φυτοϋγειονομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα το εισαχθέν προϊόν καθοδόν προς το εργαστήριο να αναμιγνύεται με ξένες προσμίξεις και να προωθείται σαν ελληνικό στην εγχώρια αγορά. Κατά τη διάρκεια αυτών των παράνομων διαδικασιών, οι χονδρέμποροι ανεβάζουν την τιμή του προϊόντος σε υψηλά επίπεδα και «βαφτίζουν» το προϊόν ελληνικό, παρ’όλη την χαμηλή τιμή  προέλευσης.
ii) Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος όσον αφορά στην τελική τιμή του προϊόντος στο ράφι του καταστήματος λιανικής πώλησης, δηλαδή για το πώς διαμορφώνεται η τελική τιμή με βάση το επιτρεπόμενο χονδρεμπορικό και λιανεμπορικό κέρδος και τις άλλες διαδικασίες, πράγμα που ενθαρρύνει κάθε αυθαίρετη – κερδοσκοπική αύξηση. Επίσης δεν υφίσταται έλεγχος στο κοστολόγιο.

1.6
Επιβολή τέλους τοποθέτησης προϊόντος στην αλυσίδα λιανικής πώλησης ανά κατάστημα
Οι αλυσίδες λιανικής πώλησης απαιτούν την καταβολή σημαντικού ποσού ανά κωδικό εμπορεύματος και ανά κατάστημα (entry fee) π.χ. η απαίτηση καταβολής 500 € ανά κωδικό και κατάστημα της αλυσίδας για ένα μόνο κωδικό σε 200 υποκαταστήματα συνεπάγεται δαπάνη της προμηθεύτριας βιομηχανίας ύψους (500x1x200=) 100.000 €.

1.7
Συνεργασία αλυσίδων λιανικής & χονδρεμπορικής
Οι τιμές λιανικής ελέγχονται και καθορίζονται από τη συνεργασία λίγων αλυσίδων λιανικής και 20 πολυεθνικών χονδρεμπορικής.

1.8
Ύπαρξη καρτέλ
Έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις η ύπαρξη καρτέλ μεταξύ των σημαντικότερων εταιρειών προμήθειας και διανομής αγροτικών προϊόντων. Πρόσφατα η ΠΑΣΕΓΕΣ είχε καταγγείλει την ύπαρξη καρτέλ στον τομέα των μεταποιημένων ροδακίνων, ζήτημα που προωθήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού χωρίς ωστόσο  να προκύψει θετική εξέλιξη.

1.9 Νόθευση του ανταγωνισμού μέσω της παραπλανητικής ετικέτας
i) Παραπλανητική ετικέτα
Από έρευνα που πραγματοποίησε η ΠΑΣΕΓΕΣ στο λιανικό εμπόριο διαπιστώθηκε ότι το 43,4% των τυποποιημένων τροφίμων παρουσιάζει πρόβλημα αναντιστοιχίας των χαρακτηριστικών του ίδιου του προϊόντος, με  όσα αναφέρονται ή αποκρύπτονται στην ετικέτα του, παραπλανώντας ουσιαστικά τον καταναλωτή, απειλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις την υγεία του, παραβιάζοντας το νόμο και βεβαίως νοθεύοντας τον ανταγωνισμό.
Για τις ανάγκες της έρευνας της  ΠΑΣΕΓΕΣ  ελήφθησαν 386 δείγματα για 14 κατηγορίες συσκευασμένων τροφίμων από εννέα (9) Σούπερ Μάρκετ σε Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Τα δε προϊόντα ανήκουν σε 5 γενικότερες κατηγορίες, όπως γαλακτοκομικά, ελαιόλαδα, ελιές, όσπρια, κρασιά.
Ειδικότερα, τα προβλήματα επισήμανσης προσδιορίζονται κατά προϊόν ως εξής :
Τυρί φέτα :   Ποσοστό αποκλίσεων 44,4% με κυριότερο πρόβλημα την  ονομασία πώλησης του συγκεκριμένου τυριού.
Τυρί γραβιέρα : Ποσοστό αποκλίσεων 11,1% με κυριότερη την ονομασία πώλησης.
Τυρί κεφαλογραβιέρα : Ποσοστό αποκλίσεων 50% με κυριότερες την ονομασία πώλησης, την ημερομηνία παραγωγής και τα στοιχεία ελέγχου.
Τυρί κασέρι : Ποσοστό αποκλίσεων 12,5% με κυριότερη την παραπλάνηση ως προς την καταγωγή.
Ανθότυρο : Ποσοστό αποκλίσεων 25% με κυριότερη την ημερομηνία παραγωγής.
Παρθένο ελαιόλαδο : Ποσοστό αποκλίσεων 31,25% με κυριότερες την ονομασία πώλησης και την παραπλάνηση ως προς την καταγωγή.
Εξευγενισμένα ελαιόλαδα : (κουπέ) Ποσοστό αποκλίσεων  76,9% με κυριότερες  την ονομασία  πώλησης και την παραπλάνηση ως  προς την καταγωγή.
Πυρηνέλαιο :  Ποσοστό απόκλισης 12,5%.
Ελιές :  Ποσοστό απόκλισης 71,4% με κυριότερες τις συνθήκες διατήρησης και την αναφορά προϊόντος  ΠΟΠ  χωρίς  επαρκή αιτιολόγηση.
Κρασί : Ποσοστό αποκλίσεων  48,8% με κυριότερες το έτος εσοδείας, την ποικιλία και τα  θειώδη – αλλεργιογόνα.
Ρύζι :  Ποσοστό αποκλίσεων 28,6% με κυριότερες την παραπλάνηση ως προς την καταγωγή.
Φακές :  Ποσοστό αποκλίσεων  61,9% με κυριότερη την παραπλάνηση ως προς την καταγωγή.
Φασόλια : Ποσοστό αποκλίσεων 58,1% με κυριότερη την παραπλάνηση ως προς την καταγωγή.
ii) Ελληνοποιήσεις προϊόντων (κυρίως αγροτικών)
Ειδικότερη περίπτωση παραπλάνησης του καταναλωτή και κατά συνέπεια νόθευσης του ανταγωνισμού αποτελούν οι ελληνοποιήσεις αγροτικών κυρίως προϊόντων. Οι επιχειρήσεις λιανικής πωλούν εισαγόμενα προϊόντα αδιευκρίνιστης ποιότητας και πολύ χαμηλότερης αξίας κτήσης σε τιμές ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.


2.   Μέτρα -προτάσεις αντιμετώπισης

2.1
Κατάργηση του «πιστωτικού τιμολογίου έκπτωσης εκ των υστέρων» και ενσωμάτωση της αρχικής τιμής, των εκπτώσεων και των παροχών σε ένα και μοναδικό τιμολόγιο.

2.2 Καθιέρωση σύγχρονου συστήματος ιχνηλασιμότητας
των αγροτικών διατροφικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υιοθετηθούν συστήματα ιχνηλασιμότητας που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση , την τεχνική υποστήριξη και τον εξοπλισμό (λογισμικό) ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ιχνηλασιμότητας επιχειρησιακού χαρακτήρα σε όλα τα στάδια παραγωγής , μεταποίησης και  διανομής τροφίμων (και ζωοτροφών). Η αρχιτεκτονική παρόμοιων πληροφοριακών συστημάτων κρίνεται σκόπιμο να αφορά σε τοπικό ή περιφερειακό δικτυακό τόπο, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ως διαδικτυακή πύλη ενός ή περισσοτέρων κλάδων αγροτικών –διατροφικών προϊόντων, με δυνατότητα καθιέρωσης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου , ώστε να περιορισθούν οι μεσάζοντες μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.

2.3  Απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου μητρώου εμπόρων – διακινητών διατροφικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης βάσης δεδομένων που παρακολουθείται και επικαιροποιείται . Δεν αρκεί η απλή καταγραφή αλλά απαιτείται προσδιορισμός των προϋποθέσεων και των κριτηρίων (κεφάλαια, εγγυήσεις , υποδομή) για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους. Ειδικότερα:
i) Τίθενται όροι και προϋποθέσεις χορήγησης ή ανανέωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εμπόρου-διακινητή αγροτικών προϊόντων. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βασικές απαιτήσεις που αφορούν στην υποδομή (π.χ. συσκευαστήρια, ψυκτικοί θάλαμοι, ειδικά μέσα μεταφοράς κλπ),  στην οργάνωση, στην κεφαλαιουχική τους υποδομή, στις εγγυήσεις προς τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, στις βασικές υποχρεώσεις και ευθύνες τους έναντι των παραγωγών και των καταναλωτών, σε σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια ευπαθών αγροτικών προϊόντων, αλλά και με άλλες συναφείς απαιτήσεις.
Τα κριτήρια χορήγησης άδειας ασκήσεως  επαγγέλματος πρέπει να λειτουργούν σωρευτικά. Οι κατέχοντες σήμερα άδεια εμπόρου – διακινητή, εντός εύλογου χρόνου πρέπει να κριθούν εκ νέου, αν πληρούν τα αναγκαία κριτήρια.
ii) Πρέπει να διαμορφωθούν κλαδικά μητρώα εμπόρων διακινητών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, αλλά και προσδιοριστεί η θεσμική και οργανωτική λειτουργία των εμπόρων – διακινητών  στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Τα μητρώα πρέπει να επικαιροποιούνται συστηματικά και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, ή αθετούν τις υποχρεώσεις τους πρέπει να διαγράφονται.
iii) Πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους, σε σχέση κυρίως με τη διαμόρφωση των τιμών, στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού.

2.4 Απαιτείται να ενταθούν οι έλεγχοι
σε όλα τα επίπεδα. Ειδικότερα :
i)    Προκειμένου για αγροτικά – διατροφικά προϊόντα προερχόμενα από χώρες εκτός Κοινότητας, οφείλεται να ελέγχονται αποτελεσματικά οι συνοριακές συναλλαγές και οι συναλλαγές στα λιμάνια.
ii)                   Συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχων, με υπαλλήλους από το ΥΠΑΑΤ,  το ΣΔΟΕ, Υπ. Οικ.  και Δημιουργία Σώματος Ελεγκτών των εμπόρων-διακινητών αγροτικών-διατροφικών προϊόντων.
iii)                             Έλεγχος των μεγάλων αλυσίδων για την προέλευση των προϊόντων, ποιότητα, ασφάλεια.
iv)                             Διαφάνεια συναλλαγών: Έλεγχος της ορθής έκδοσης των παραστατικών στοιχείων, σε ότι έχει σχέση με την τιμή και την ποσότητα των διακινούμενων αγροτικών προϊόντων από εμπόρους-διακινητές.

2.5
Αυστηροί κανόνες και κυρώσεις για αθέμιτες πρακτικές και νόθευση του ανταγωνισμού (καρτέλ). Ειδικότερα:
i) Στην περίπτωση τεκμηριωμένων παραβάσεων τα πρόστιμα πρέπει να είναι υψηλά και να προκαταβάλλονται σε ποσοστό μέχρι και 50%  πριν την εκδίκαση της υπόθεσης. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση υποτροπής να αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για δύο χρόνια.
ii) Άμεση αναστολή όλων επενδυτικών προγραμμάτων των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και των επενδυτικών κινήτρων του νέου αναπτυξιακού νόμου προς τις επιχειρήσεις που τεκμηριωμένα νοθεύουν τον ανταγωνισμό .
iii) Άμεση αναστολή κάθε εγγύησης του Δημοσίου για προγράμματα αναδιάρθρωσης των προαναφερόμενων επιχειρήσεων και
iv) Συνεχής παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς για τη διαπίστωση συνθηκών μεταξύ των επιχειρήσεων κάθε κλάδου που νοθεύουν τον ανταγωνισμό αποβλέποντας στον άμεσο ή στον έμμεσο καθορισμό ενιαίων τιμών προμήθειας των αναφερόμενων αγροτικών-διατροφικών προϊόντων

2.6
Οφείλεται να κατανοηθεί ότι η αντιμετώπιση της ανισορροπίας στην εφοδιαστική αλυσίδα από την υπερσυγκέντρωση των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης πρέπει να συνδεθεί με μέτρα προνομιακής στήριξης των μικρών δικτύων.

2.7
Ενημέρωση του καταναλωτή για τα αίτια της ακρίβειας, καθιέρωση e-παρατηρητηρίου ευρωπαϊκών τιμών και δημοσιοποίηση σε τακτική βάση των ευρωπαϊκών τιμών και της ψαλίδας σε σχέση με την εγχώρια αγορά στα ΜΜΕ ευρείας εμβέλειας (πχ ροή υποτίτλων στο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση). Επίσης κρίνεται αναγκαία η έγκυρη και αποτελεσματική ενημέρωση των καταναλωτών (και των μαθητών) με ηλεκτρονικά (ιστοσελίδα – portal), οπτικοακουστικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνδυασμένα με παράλληλες προωθητικές, επικοινωνιακές δράσεις, για τα δικαιώματά τους, αλλά και για τη διεκδίκησή τους,  για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, για τις παραπλανητικές πράξεις και την παραπλανητική επισήμανση.

2.8
Νομοθετική παρέμβαση με κίνητρα για τη δημιουργία δικτύου αξιόπιστων και αποτελεσματικών Καταναλωτικών Συνεταιρισμών κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, μέτρο το οποίο θα επιτρέψει την ανάσχεση των κερδοσκοπικών τάσεων στην αγορά λιανικής πώλησης αγροτικών-διατροφικών προϊόντων.
Το Δίκτυο αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα ισχυρό κι ανεξάρτητο καταναλωτικό κίνημα, το οποίο θα διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, του εθελοντισμού και του διαλόγου, αποτελώντας το σημείο αναφοράς των ενεργών πολιτών, των συνειδητοποιημένων εμπόρων, επιχειρηματιών και  αγροτών. Θα ορίζεται η επίσημη ονομασία του, το λογότυπο , η έδρα, το Καταστατικό του και θα έχει νομική  εκπροσώπηση και νομική υπόσταση με την Εγγραφή του στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η λειτουργία του θα αφορά στη δημιουργία σύγχρονων καταστημάτων λιανικής πώλησης στην ενημέρωση των πολιτών για τη διαμόρφωση της καταναλωτικής τους συνείδησης, όσο και στην νομική στήριξή τους, με καταγγελίες, προσφυγές και ότι απαιτεί η έννομη προστασία τους. Το Δίκτυο θα λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο, με παραρτήματα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.