Διευκρινίσεις για την επιστροφή ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ζητά η ΠΑΣΕΓΕΣ

Εκτύπωση
23.3.2011
Διευκρινίσεις σχετικά με το εάν για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος απαιτείται, ή όχι, η υποβολή δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του ν. 3877/10 του έτους 2011, σε σχέση με την από 18.3.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κου Δημητρίου Κουσελά (ΠΟΛ. 1051/2011), ζητά με επιστολή του ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, κος Γιάννης Τσιφόρος.
Ολόκληρη η επιστολή της ΠΑΣΕΓΕΣ
Θέμα: «Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος»

Κύριε Διευθυντή,
Σε σχέση με την από 18.3.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κου Δημητρίου Κουσελά (ΠΟΛ. 1051/2011) κρίνεται απόλυτα αναγκαίο να διευκρινισθεί, εάν για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος απαιτείται, ή όχι, η υποβολή δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του ν. 3877/10 του έτους 2011.
Επειδή η υποβολή της αναφερόμενης δήλωσης δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους αγρότες νωρίτερα από τις 30-6-2011, οφείλεται άμεσα να διευκρινισθεί, ότι η υποβολή αυτού του εντύπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνδέεται με την επιστροφή Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι η ως άνω αναφερόμενη Απόφαση για την επιστροφή Φ.Π.Α. αφορά στο διαχειριστικό έτος 2010.
Αναμένουμε την απάντησή σας το συντομότερο δυνατό.

Με  τιμή

Ο Γενικός Διευθυντής

Ιωάννης Τσιφόρος
Αναλυτικά η Απόφαση
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αθήνα, 18.3.2011 ΠΟΑ. 1051
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΟΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.      14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β' «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
2.       15η Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΟΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Σταυροττούλου
Τηλέφωνο : 210- 3645848
Fax                     : 210-3645413
e-mail                 : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ειδικότερα: α) τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 41 β) τις διατάξεις του άρθρου 42
γ) τις διατάξεις του άρθρου 57
δ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2.   Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107 Β725.2.88).
3.   Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1078988/7278/1002/Β0014/ΠΟΛ.1098/9.8.2007 (ΦΕΚ 1630 Β'/ 17.8.07).
4.   Τις διατάξεις της παραγράφου 1γ' του άρθρου 11 και της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), όπως ισχύουν.
5.   Τη με αριθ. πρωτ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο ΚουσεΛά» (ΦΕΚ 1725Β73.11.2010).
6.   Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
ι
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΑΥΟ Π. 953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107 Β725.2.88), για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), προκειμένου για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος 2011, ακολουθούνται οι κατωτέρω διαδικασίες:
1.    Στην περίπτωση που οι αιτήσεις επιστροφής υποβάλλονται μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, υποβάλλονται συγχρόνως και τα πρωτότυπα φορολογικά στοιχεία στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..
2.      Ως νόμιμα φορολογικά στοιχεία γίνονται δεκτά και τα τιμολόγια αγοράς, στην περίπτωση που, από 1.6.2010, λόγω μη έγκαιρης προσαρμογής στο νέο τρόπο τιμολόγησης, οι αγοραστές αγροτικών προϊόντων δεν έχουν εκδώσει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92) συνενωμένο στοιχείο «Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο».
3.      Πριν τη διενέργεια της επιστροφής πραγματοποιείται σύντομος προληπτικός έλεγχος των καταχωρηθέντων στην αίτηση επιστροφής φορολογικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που διαθέτουν οι Δ.Ο.Υ. περί εκδοτών - ληπτών εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο αυτό διαπιστωθεί ότι στην αίτηση επιστροφής περιλαμβάνονται εικονικά ή πλαστά φορολογικά στοιχεία ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες, με βάση και τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία του αγρότη Δ.Ο.Υ., ότι τα αιτούμενα προς επιστροφή ποσά δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές, εκδίδεται άμεσα εντολή για διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Η επιστροφή ενεργείται άμεσα εντός μηνός για τα φορολογικά στοιχεία που δεν κρίνονται εικονικά ή πλαστά.
4.     Ο φορολογικός έλεγχος, κατόπιν έκδοσης σχετικής εντολής, αφορά τη συνολική αίτηση επιστροφής, λαμβάνει υπόψη κάθε στοιχείο που διαθέτει η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μεταξύ των οποίων η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής που υποβάλλεται σύμφωνα με το ν. 3877/10 και ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής. Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο ζητείται η συνδρομή της αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος του αγρότη Δ.Ο.Υ. Η απόφαση για την επιστροφή εκδίδεται εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου.
5.    Αιτήσεις επιστροφής δεν γίνονται δεκτές εάν το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό είναι μικρότερο των 20 ευρώ.
6.    Για τη συμπλήρωση των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ (έντυπο 010Α-ΦΠΑ, έκδοση 2007, Φ6 TAXIS) ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΑ. 1045/22.4.2010.
7.    Οι αγρότες υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. που έχουν υποβάλει την αίτηση επιστροφής, είτε απευθείας, είτε μέσω των συνεταιριστικών οργανώσεων στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω αυτών, αντίγραφο της δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής που έχει υποβληθεί για το έτος 2011, σύμφωνα με το ν. 3877/10, μέχρι 30.6.2011. Στην περίπτωση που μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής ή στην περίπτωση υποβολής συμπληρωματικής/τροποποιητικής δήλωσης, το αντίγραφο των δηλώσεων αυτών προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερών από την υποβολή τους.
8.     Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. διενεργούν φορολογικό έλεγχο, κατά προτεραιότητα για τις αιτήσεις με υψηλά ποσά επιστροφής και ανώτερα των 10.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων και τις δηλώσεις Καλλιέργειας/Εκτροφής. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, και για μικρότερα ποσά έλεγχος θα διενεργείται, εφόσον υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις για μη νόμιμη επιστροφή ΦΠΑ.
9.     Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ΑΥΟ Π. 953/432/64/ΠΟΛ 41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).
10.    Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο                                                Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                             Δημήτριος Κουσελάς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.  Αποδέκτες Πίνακα Β', εκτός του αριθ. 2 αυτού
2.   Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ' (για ενημέρωση των μελών τους)
3.    Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε.
4.    Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)
II.     ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.  Αποδέκτες Πίνακα Α' εκτός του αριθ. 4 αυτού
2.   Αποδέκτες Πίνακα ΣΤ', μόνο οι αριθ. 1 και 2
3.   Αποδέκτες Πίνακα Η' εκτός των αριθ. 8,9 και 10 αυτού
III.      ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.   Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2.    Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημ. Κουσελά
3.    Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
4.    Γραφεία Γεν. Διευθυντών
5.    Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
6.    Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
7.   Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων
8.   Δ/νση 30η Εφαρμογών Η/Υ
9.    15η Δ/νση ΚΒΣ - Τμήμα Β' (5)
10.    14η Δ/νση ΦΠΑ - Γραφείο Προϊσταμένου Δ/νσης
-Τμήμα Β'(20), Α'(10)